goşul

Bize goşul

Önüm dolandyryjysy
Halkara satuwlar
Önüm dolandyryjysy

Iş jogapkärçiligi:
-GMP çig malyna we neşe önümçiliginde alyjylara esasy hil gözegçiligi we deklarasiýa talaplary ýaly kanunlar we düzgünler bilen tanyş we içerki we daşary biologiki önüm bazaryndaky şertlere we tehnologiki ösüş ugurlaryna düşüniň.
- Gözleg nokatlaryny yzarlaň we müşderiniň zerurlyklaryny öwreniň.Müşderi toparlary öýjük / gen terapiýasy, sanjymlar we beýleki ugurlary öz içine alýar, ýöne olar bilen çäklenmeýär.
- Müşderiniň zerurlyklaryna laýyklykda önümiň ýerleşişini, bazaryň segmentasiýasyny, kanal garyndysyny, bahasyny, önümini, önüm hyzmatyny / goldaw strategiýasyny kesgitlemek üçin bäsdeşlik derňewini geçiriň.
- Giň düşünjeleri we iş strategiýalaryny anyk gurluşly önümlere terjime etmek ukyby.
- Bazar çärelerini wagyz etmek, önümi mahabat strategiýalaryny düzmek, sebitleýin biomedikal sergilere we şuňa meňzeş çärelere gatnaşmak üçin jogapkärdir.
-KOL / Hasabyň esasy hyzmaty.

Iş talaplary:
- Biofarmasewtika, biotehnologiýa, biohimiýa we beýleki ugurlar boýunça magistr derejesi ýa-da ondan ýokary.
- Laboratoriýada tejribesi bolmaly we molekulýar biologiýa, mukdar PCR, Indiki nesil yzygiderliligi (NGS), immunologiýa, haýwan öýjük medeniýeti, Biosimilar bilen berk binýady we bilim binýadyna eýe bolmaly.
-Edebiýaty köp okamak ukybyna we endigine eýe boluň.
- Adatdan daşary güýçli aragatnaşyk ukyplary, güýçli toparlaýyn işlemek ukyby we belli bir iş basyşyna çydap bilmek ukyby.işewürlik maksatlaryna we müşderileriň kanagatlanmagyna ýetmek üçin kompaniýanyň çeşmelerini birleşdirip bilýär.
- Belli bir bazar derňewine we pikirleniş ukybyna, müşderi hyzmatyna gowy düşünmäge eýe boluň.jogapkärçilik duýgusy, basyşa garşy durmak ukyby we iş saparlaryna uýgunlaşyp bilmek.

Iş artykmaçlyklary
Bäş ätiýaçlandyryş we bir ýaşaýyş jaý gaznasy, Çeýe iş, Dynç günleri dynç alyş, Aragatnaşyk subsidiýalary, Ulag subsidiýalary, öndürijilik baýraklary, dynç alyş ýeňillikleri, ýyllyk tölegli dynç alyş.

Halkara satuwlar

Iş jogapkärçiligi:
- Müşderi maglumatlary ýygnamak we müşderi hyzmaty maglumat bazasyny döretmek üçin jogapkärdir;
- Müşderini saýlamak we ösdürmek üçin jogapkär we bazaryň önümlerine görä müşderini ösdürmek, hyzmat etmek we satuw dolandyryşy;
- Işewür gepleşikler üçin jogapkär, müşderilere degişli tehniki çözgütler we sitatalar bermek we satuwy ýeňilleşdirmek;
-Sarasyndaky sebitde satuw tölegi we müşderi gatnaşyklaryny goldamak üçin jogapkärdir.

Hünärler:
- Biologiýa, iýmit, lukmançylyk we beýleki ugurlar boýunça bakalawr derejesi ýa-da ondan ýokary;
- Molekulýar reagentlerde, NGS we biomedisinada satuw tejribesi bolanlar has gowy görülýär;
-PCR bilen tanyş, ters transkripsiýa, qPCR synag we klonirleme nokadynyň mutasiýa, biologiki sitologiýa, belok immunologiýa önümleri has ileri tutulýar.

Iş artykmaçlyklary
Bäş ätiýaçlandyryş we bir ýaşaýyş jaý gaznasy, Çeýe iş, Dynç günleri dynç alyş, Aragatnaşyk subsidiýalary, Ulag subsidiýalary, öndürijilik baýraklary, dynç alyş ýeňillikleri, ýyllyk tölegli dynç alyş.