hakda

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

网站 配 图

 

Hyasen Biotehnologiýa Co., Ltd., Hytaýyň Çaňşa şäherinde ýerleşýän Bio-farmasewtika we Witro diagnostika pudagynda ýöriteleşen hünärmen çig mal bilen üpjün ediji.

Bilelikdäki esaslandyryjylar Hytaýda berk ädim ätdiler we dünýä göz aýladylar, gözleglerden önümçilige, satyn almaga we dünýä saglygy goraýyş müşderilerine hyzmat etmek üçin bir bitewi çözgüt hödürlemegi maksat edinýärler.Biziň kompaniýamyz halkara we içerki derman we IVD senagatynda bir ýyllyk tejribesi bolan tejribeli adamlar topary tarapyndan döredildi.

 

Hyasen Biotech "Ilki bilen hil, hyzmat ilkinji nobatda" ýörelgesine eýerýär .Gaty hil gözegçiligi we müşderiniň islegine we seslenmesine çalt jogap bermek biziň hyzmat maksadymyzdyr.Hyaseniň wezipesi, global saglyk pudagynda ygtybarly we uzak möhletli hyzmatdaş bolmak, dowamly ýeňiş gazanmak hyzmatdaşlygyna ýetmekdir.

Saglyk pudagynyň ähli pudagyny öz içine alýan 1000-den gowrak önüm, şol sanda IVD esasy çig mal we reagentler, Adam we VET API-leri, Aralyklar, Witaminler, Iýmit goşundylary, Lukmançylyk gaplaýyş materiallary we enjamlary bilen üpjün edýäris.Şol bir wagtyň özünde, OEM, ODM, CDMO ýöriteleşdirilen hyzmaty hödürleýäris.

Hyasen Biotech, Braziliýa, Russiýa, Germaniýa, Türkiýe, Wýetnam, Taýland, Indoneziýa, Hindistan, Keniýa, Efiopiýa we ş.m. ýaly 50-den gowrak ýurda we sebitlere eksport etdi.Biz, Hyasen Biotech, sagdyn durmuş döretmäge goşant goşarys diýip umyt edýäris.

Esasy önüm pudaklary

Esasy önüm pudaklary
IVD senagaty:Molekulýar diagnostika, biohimiki diagnostika, immunologiki diagnostika we ş.m. ýokary geçişli yzygiderli maglumatlar binýady seriýasy, PCR / qPCR seriýasy, izotermiki güýçlendirme we ters transkripsiýa fermentleri we öňünden garyşyk.

Bio-farmasewtika:mRNA sanjym materiallary, gapagyň gurluşy, öýjük medeniýeti, beýleki bio-farma çig mal we hil gözegçilik barlagy.

Işjeň derman serişdesi:Amoksitsillin, Azitromisin trihidrat, Sefradin, Doksisiklin giklaty, Florfenikol, Oksitetrasiklin gidroklorid, Neomisin sulfat, Parasetamol we ş.m. Antibiotikler;Sulfonamidler;A witamini, BC, D, E seriýasy;PVP, HPMC, Mannitol we beýleki alyjylar.

Tehnologiýa platformalary

8s

Fermentleriň gen dürlüligi üçin çuňňur magdan platformasy;

Fermentleriň gurluşy-funksiýasynyň derňewi we molekulýar rasional dizaýn;

Ugurly ewolýusiýa we fermentleriň ýokary geçiş barlagy;

Uly göwrümli aňlatma we hil gözegçiligi;

Programma tehnologiýasy we reagent formulasiýa ösüşi.

Görüş

Dogruçyllyk we özara kömekçi, birek-birege hyzmatdaşlyk gurşawyny gurmak.

Wezipe

Global derman we lukmançylyk pudagy üçin ygtybarly platforma hökmünde bagyşlanýar.

Gymmatlyk

Höwes, ýokary netijelilik, bitewilik, hyzmatdaşlyk.