prou
Önümler
Glikohemoglobin A1c (HbA1c) Synag toplumynyň aýratyn şekili
  • Glikohemoglobin A1c (HbA1c) synag toplumy

Glikohemoglobin A1c (HbA1c) synag toplumy


Sinonimler ly Glikozilleşdirilen gemoglobin barlag toplumy

Derňew: ≥90%

Gap: 1mL.

Önümiň jikme-jigi

Üstünlikleri

● accuracyokary takyklyk

Inter Güýçli päsgelçilige garşy ukyp

● Gowy durnuklylyk

Himiki gurluşy

adasd

Goýmalar

Fotometrik ulgamlarda adam ganyndaky HbA1c konsentrasiýasynyň mukdar taýdan kesgitlenmegi üçin in vitro synagy.HbA1c, ýokary ganly glýukozanyň aşagynda haýal we üznüksiz ferment däl glikasiýa reaksiýasyny öndürýän gemoglobiniň (Hb) önümidir.Glýukoza, gemoglobini emele getirmek üçin n terminaly walin galyndysynda gemoglobini üýtgedýär.Adaty fiziologiki şertlerde ferment däl glikozilasiýa reaksiýa önümleriniň öndürilmegi reaktiwleriň konsentrasiýasyna oňyn proporsionaldyr.Gemoglobiniň konsentrasiýasy birneme durnukly bolany üçin, glikozilasiýanyň derejesi esasan glýukozanyň konsentrasiýasyna bagly bolup, gemoglobiniň we glýukozanyň täsiriniň uzynlygy bilen baglanyşyklydyr.Şonuň üçin HbA1c soňky 2 ~ 3 aýyň dowamynda näsaglaryň ortaça glyukoza derejesine gowy görkeziji bolup durýar.

Ipleörelge

Proteazyň täsiri astynda HbA1c-de β zynjyryň n terminaly kesilýär we glikozilleşdirilen dipeptidler çykýar.Ilkinji reaksiýada 480 nm siňdirişini ölçemek arkaly Hb konsentrasiýasyny alyp bolýar.Ikinji reaksiýada, fruktozil peptid oksidaz (FPOX) glikozilleşdirilen dipeptidleriň üstünde hereket edýär, wodorod peroksid döredýär, bu peroksidazyň barlygynda 660nm sorulmagy döredip bilýän hromogen serişdeleri bilen reaksiýa berip biler, soň HbA1c konsentrasiýasyny sorup bolýar. 660nm.Alnan HbA1c konsentrasiýasyna we Hb konsentrasiýasyna görä HbA1c (HbA1c%) göterimini hasaplap bolýar.

Ulanylýar

Hitachi 7180/7170/7060/7600 awtomatiki biohimiki analizator 、 Abbot 16000 、 OLYMPUS AU640 awtomatiki biohimiki analizator

Reagentler

Komponentler Konsentrasiýa
Reagent 1 (R1)
Gowy bufer 100mmol / L.
PRK 500KU / L.
DA-67 10mmol / L.
Reagentler 2 (R2)
Gowy bufer 100mmol / L.
Fruktozil peptid oksidaza 50 KU / L.
Reagent 3 (R3)
Gowy bufer 100mmol / L.

Ulag we ammar

Ulag:Daşky gurşaw
Saklamak we durnuklylyk:
Etiketkada görkezilen möhleti 2-8 at aralygynda açylman we ýagtylykdan goralsa.Bir gezek açylandan soň, reagentler analizatorda ýa-da holodilnikde sowadylanda 28 gün durnukly bolýar.
Reagentleriň hapalanmagynyň öňüni almaly.Reagentleri doňdurmaň.
Eredilenden soň, kalibrleýji 2–8 at 15 günüň dowamynda durnukly, gözegçilik 7 günüň dowamynda 2–8 at durnukly, free doňmaň.
Ýaramlylyk möhleti:1 ýyl


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň