habarlar
Habarlar

Roçäniň COVID-19 üçin antigen synag toplumy

“Roche Diagnostics China” (mundan beýläk “Roçe”) we Pekin Hotgene Biotehnologiýa Co. Tehnologiýanyň we iki tarapyň çeşmeleriniň artykmaçlyklaryny doly birleşdirmegiň esasy, köpçüligiň täze ýagdaýda antigen tapmak üçin zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin.

Qualityokary hilli anyklaýyş çözgütleri Roçäniň ýerli innowasiýa we hyzmatdaşlygy öwrenmeginiň esasy we özenidir.Hotgene bilen hyzmatdaşlykda işe girizilen COVID-19 antigen synag toplumy önümiň öndürijiligini berk tassyklady we NMPA-a tabşyryldy we lukmançylyk enjamlaryny hasaba alyş şahadatnamasyny aldy.Şeýle hem, köpçülige COVID-19 ýokaşmasyny takyk we çalt kesgitlemäge kömek etmek üçin synag hilini doly kepillendirýän milli sanawda tassyklanan COVID-19 antigen synag toplumynyň öndürijileriniň 49-syna girizildi.

Roç Hotgene bilen hyzmatdaşlyk etdi

Bu antigeni anyklaýyş toplumynyň burun çişleriniň nusgalarynda täze koronawirus (2019 nCoV) N antigenini in vitro hil taýdan kesgitlemek üçin amatly goşa antikor sendwiç usulyny kabul edýändigi habar berildi.Ulanyjylar nusga almagy tamamlamak üçin özleri nusgalary ýygnap bilerler.Antigeni anyklamak, umumy bloklaýjy dermanlara, ýokary kesgitleme duýgurlygyna, takyklygyna we gysga kesgitleme wagtyna garşy güýçli päsgelçilik ukybynyň artykmaçlyklaryna eýedir.Şol bir wagtyň özünde, toplum daşamak üçin amatly we derrew ulanylyp we synagdan geçirilip bilinjek aýratyn torbaly dizaýny kabul edýär.

Häzirki epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilikde saklamakdaky täze üýtgeşmelere, şeýle hem antigen anyklaýyş toplumynyň we ulanylýan ilatyň ulanylyşynyň aýratynlygyna esaslanyp, bu COVID-19 antigen kesgitleýiş toplumy, elýeterliligini ýokarlandyrmak üçin onlaýn satuw re modeimini kabul edýär.Roçiň bar bolan onlaýn satuw platformasyna - Tmallyň onlaýn dükanyna bil baglap, sarp edijiler öýde öz-özüňi dolandyrmak üçin bu synag toplumyny has çalt we amatly alyp bilerler.


Iş wagty: -anwar-09-2023