habarlar
Habarlar

Hyasen Biotech, Germaniýanyň Düsseldorf şäherinde MEDICA 2022-ä gatnaşdy

Düsseldorfda MEDICA 2022 2022-nji ýylyň 14-17-nji noýabrynda üstünlikli geçirildi. Soňky ösüşlerini görkezmek üçin dünýä saglygy goraýyş pudagynyň dürli pudaklaryndan 80 000-den gowrak myhman geldi.Önümleri we hyzmatlary molekulýar diagnostika, kliniki anyklaýyş, immunodiagnostika, biohimiki diagnostika, laboratoriýa enjamlary / gurallary, mikrobiologiki anyklaýyş, bir gezek ulanylýan / sarp edilýän materiallar, çig mal, POCT…

Hyasen Biotech Medica-a gatnaşdy.Sergi wagtynda üpjün edijilerimiz we müşderilerimiz bilen duşuşdyk, iň soňky ýagdaýy we pudak täzeliklerini alyşdyk.Käbir täze müşderiler proteinase K, Rnase inhibitory, Bst 2.0 DNA polimeraza, HbA1C, kreatiniň reagenti ýaly molekulýar we biohimiýa önümlerimize uly gyzyklanma bildirdiler .... Mundan başga-da, birnäçe ýyl bäri duşuşmadyk hyzmatdaşlarymyz bilen täze hyzmatdaşlygyň modelini ara alyp maslahatlaşdyk. covid-19 gözegçilik sebäpli.

Bu ýerde, sergi wagtynda bize doly ykrar edilen we tassyklan müşderilerimize we deň-duşlarymyza minnetdarlyk bildirmek isleýäris.

Şeýle hem köp ykrar edilendigimize örän şat.Geliň, 2023-nji ýylda Medikada duşuşalyň.

Medica 2022 (2) gatnaşyň
Medica 2022 (1) gatnaşyň

Iş wagty: 27-2022-nji dekabry