prou
Önümler
Proteinase K (Lýofil tozy) Aýratyn surat
  • Proteinase K (Lýofil tozy)
  • Proteinase K (Lýofil tozy)

Proteinase K (Lýofil tozy)


CAS belgisi: 39450-01-6

EC belgisi: 3.4.21.64

Gap: 1g, 10g, 100g

Önümiň jikme-jigi

Üstünlikleri

Directed Göni ewolýusiýa tehnologiýalaryna esaslanýan has ýokary durnuklylyk we ferment işjeňligi

Gu Guanidiniň duzuna çydamlylygy

● RNase mugt, DNase mugt we Nikase mugt, DNK <5 pg / mg

Düşündiriş

Proteinase K, giň substrat aýratynlygy bolan durnukly serin proteazydyr.Theuwujy serişdeleriň barlygynda-da ene döwletdäki köp sanly belogy peseldýär.Kristal we molekulýar gurluş gözleglerinden alnan subutnamalar fermentiň işjeň katalitik üçlügi bolan subtilisin maşgalasyna degişlidigini görkezýär (Asp 39-His 69-Ser 224).Açylýan ýerleriň aglaba bölegi, blokirlenen alfa amin toparlary bolan alifatiki we ysly aminokislotalaryň karboksil toparyna ýanaşyk peptid baglanyşygydyr.Köplenç giň aýratynlygy üçin ulanylýar.

Himiki gurluşy

Himiki gurluşy

Spesifikasiýa

Synag elementleri

Aýratynlyklary

Düşündiriş

Ak amorf poroşokdan ak, Lyofilied

≥30U / mg

Çekişme (50mg Poroşok / mL)

Arassala

RNase

Hiç kim tapylmady

DNase

Hiç kim tapylmady

Nikase

Hiç kim tapylmady

Goýmalar

Genetiki anyklaýyş toplumy;

RNK we DNK çykarmak toplumlary;

Dokumalardan belok däl komponentleri çykarmak, belok hapalarynyň zaýalanmagy

DNK sanjymlary we heparini taýýarlamak;

Hromosoma DNK-ny impulsly elektroforez bilen taýýarlamak;

Günbatar blot;

Witro diagnostikasynda ferment glikozilleşdirilen albumin reagentleri

Ibermek we saklamak

Eltip bermek:Daşky gurşaw

Saklamak şertleri:-20 ℃ (Uzak möhletli) / 2-8 at (gysga möhletli) dükanynda saklaň

Gaýtadan synag möhleti maslahat berilýär:2 ýyl

Çäreler

Ulanylanda ýa-da agram salanda gorag ellikleri we äýnek geýiň we ulanylandan soň gowy şemalladyň.Bu önüm deriniň allergiki täsirine sebäp bolup biler.Gözüň çynlakaý gaharlanmagyna sebäp boluň.Dem alsa, allergiýa ýa-da demgysma alamatlaryna ýa-da demne sebäp bolup biler.Dem alyş ýollarynyň gyjyndyrylmagyna sebäp bolup biler.

Derňew bölüminiň kesgitlemesi

Bir birlik (U) aşakdaky şertlerde minutda 1 olmol tirozini öndürmek üçin kazeini gidrolizlemek üçin zerur ferment mukdary hökmünde kesgitlenýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň